Soroll

SOROLL I CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

La gestió del nivell dels nivells de soroll queden regulats,  pel que fa referència a la normativa catalana, per la Llei 16/2002 de 10 de juny de contaminació acústica i el decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que desplega la llei 16/2002.

Aquesta normativa fixa els nivells d’immissió de soroll i estableix l’obligatorietat de que els municipi tinguin aprovats els mapes de capacitat acústica, els quals es determinen els nivells de soroll per cada zona del municipi i que tots els municipis han de disposar  de l’ordenança municipal de soroll.

En la sessió plenària de 22 de novembre de 2012 es van aprovar inicialment el mapa de Capacitat acústica i l’ordenança de soroll, seguint la tramitació en curs.

Mentre no estiguin aprovats definitivament mantenim l’accés a la informació del  mapa de capacitat acústica de 2005 i l’ordenança de soroll de l’any 2006, però incorporem també els documents aprovats inicialment, per a la seva consulta pública als efectes oportuns.