El Medi físic

En aquest extens apartat s’aglutinen tots els elements geogràfics que conformen les característiques de l’entorn del terme municipal, que serveix de base i condiciona d’alguna manera l’activitat humana sobre el medi natural.

Així la conjunció de la situació geogràfica, l’orografia, geomorfologia de la zona i la climatologia conformen la base territorial sobre la qual s’assenta una vegetació adaptada al medi, condicionada per l’activitat humana i es desenvolupa una fauna determinada. El conjunt de tots aquests elements formen el medi físic de Cunit i que juntament amb l’activitat humana i com la ma de l’home el condiciona, el modela i el transforma dona lloc al paisatge de Cunit, entès com la simbiosi entre medi natural i activitat humana, originant un paisatge  característic, lleugerament diferenciat dels municipis  del voltant, caracteritzat per un mosaic agroforestal amb una notable pressió urbana sobre l’entorn.

Ortofotomapa amb límits del terme de Cunit.

De manera separada s’analitzaran en aquest apartat, cadascun dels factors geogràfics que conformen el medi físic, i desprès la conjunció de tots ells que se sintetitza en el paisatge de Cunit. Els elements que conformen el medi físic els diferenciem en el següents àmbits:

Galeria